=========== BEGIN HEADER SECTION ================-->

Student Attendance

Student Attendance

F.Y. BAMS (2023-2024)      

- November-2023 Attendance

- December-2023 Attendance

- January-2024 Attendance

 

 

 

 

F.Y. BAMS (2022-2023)      

- February-2023 Attendance

- March-2023 Attendance

- April-2023 Attendance

- May-2023 Attendance

- June-2023 Attendance

- July-2023 Attendance

- August-2023 Attendance

- September-2023 Attendance

- October-2023 Attendance

- November-2023 Attendance

- December-2023 Attendance

- January-2024 Attendance

 

 

 

 

F.Y. BAMS (2021-2022) S.Y. BAMS (2022-2023)    

- April-2022 Attendance

- May-2022 Attendance

- June-2022 Attendance

- July-2022 Attendance

- August-2022 Attendance

- September-2022 Attendance

- October-2022 Attendance

- November-2022 Attendance

- December-2022 Attendance

- January-2023 Attendance

- February-2023 Attendance

- March-2023 Attendance

- April-2023 Attendance

- May-2023 Attendance

- June-2023 Attendance

- July-2023 Attendance

 

- October-2023 Attendance

- November-2023 Attendance

- December-2023 Attendance

 

 

 

F.Y. BAMS (2020-2021) S.Y. BAMS (2021-2022) T.Y. BAMS (2022-2023)  

- March-2021 Attendance

- April-2021 Attendance

- May-2021 Attendance

- June-2021 Attendance

- July-2021 Attendance

- August-2021 Attendance

- September-2021 Attendance

- October-2021 Attendance

- November-2021 Attendance

- December-2021 Attendance

- January-2022 Attendance

- February-2022 Attendance

- March-2022 Attendance

 

- April-2022 Attendance

- May-2022 Attendance

- June-2022 Attendance

- July-2022 Attendance

- August-2022 Attendance

- September-2022 Attendance

- October-2022 Attendance

- November-2022 Attendance

- December-2022 Attendance

- January-2023 Attendance

- February-2023 Attendance

- March-2023 Attendance

 

- April-2023 Attendance

- May-2023 Attendance

- June-2023 Attendance

- July-2023 Attendance

- August-2023 Attendance

- September-2023 Attendance

- October-2023 Attendance

- November-2023 Attendance

- December-2023 Attendance

 

 

F.Y. BAMS (2019-2020) S.Y. BAMS (2020-2021) T.Y. BAMS (2021-2022) Final Year BAMS (2022-2023)

- September-2019 Attendance

- October-2019 Attendance

- November-2019 Attendance

- December-2019 Attendance

- January-2020 Attendance

- February-2020 Attendance

- March-2020 Attendance

- April-2020 Attendance

- May-2020 Attendance

- June-2020 Attendance

- July-2020 Attendance

- August-2020 Attendance

- September-2020 Attendance

- October-2020 Attendance

- November-2020 Attendance

- December-2020 Attendance

 

- March-2021 Attendance

- April-2021 Attendance

- May-2021 Attendance

- June-2021 Attendance

- July-2021 Attendance

- August-2021 Attendance

- September-2021 Attendance

- October-2021 Attendance

- November-2021 Attendance

- December-2021 Attendance

- January-2022 Attendance

- February-2022 Attendance

- March-2022 Attendance

 

- April-2022 Attendance

- May-2022 Attendance

- June-2022 Attendance

- July-2022 Attendance

- August-2022 Attendance

- September-2022 Attendance

- October-2022 Attendance

- November-2022 Attendance

- December-2022 Attendance

- January-2023 Attendance

- February-2023 Attendance

- March-2023 Attendance

 

- April-2023 Attendance

- May-2023 Attendance

- June-2023 Attendance

- July-2023 Attendance

- August-2023 Attendance

- September-2023 Attendance

- October-2023 Attendance

- November-2023 Attendance

- December-2023 Attendance

 

F.Y. BAMS (2018-2019) S.Y. BAMS (2019-2020) T.Y. BAMS (2020-2021) Final Year BAMS (2021-2022)

- November-2018 Attendance

- December-2018 Attendance

- January-2019 Attendance

- February-2019 Attendance

- March-2019 Attendance

- April-2019 Attendance

- May-2019 Attendance

- June-2019 Attendance

- July-2019 Attendance

- August-2019 Attendance

- September-2019 Attendance

- October-2019 Attendance

- November-2019 Attendance

 

- December-2019 Attendance

- January-2020 Attendance

- February-2020 Attendance

- March-2020 Attendance

- April-2020 Attendance

- May-2020 Attendance

- June-2020 Attendance

- July-2020 Attendance

- August-2020 Attendance

- September-2020 Attendance

- October-2020 Attendance

- November-2020 Attendance

- December-2020 Attendance

 

- March-2021 Attendance

- April-2021 Attendance

- May-2021 Attendance

- June-2021 Attendance

- July-2021 Attendance

- August-2021 Attendance

- September-2021 Attendance

- October-2021 Attendance

- November-2021 Attendance

- December-2021 Attendance

- January-2022 Attendance

- February-2022 Attendance

- March-2022 Attendance

 

- April-2022 Attendance

- May-2022 Attendance

- June-2022 Attendance

- July-2022 Attendance

- August-2022 Attendance

- September-2022 Attendance

- October-2022 Attendance

- November-2022 Attendance

- December-2022 Attendance

- January-2023 Attendance

- February-2023 Attendance

- March-2023 Attendance

- April-2023 Attendance

- May-2023 Attendance

- June-2023 Attendance

- August-2023 Attendance

 

F.Y. BAMS (2017-2018) S.Y. BAMS (2018-2019) T.Y. BAMS (2019-2020) Final Year BAMS (2020-2021)

- November-2017 Attendance

- December-2017 Attendance

- January-2018 Attendance

- February-2018 Attendance

- March-2018 Attendance

- April-2018 Attendance

- May-2018 Attendance

- June-2018 Attendance

- July-2018 Attendance

- August-2018 Attendance

- September-2018 Attendance

- October-2018 Attendance

- November-2018 Attendance

 

- December-2018 Attendance

- January-2019 Attendance

- February-2019 Attendance

- March-2019 Attendance

- April-2019 Attendance

- May-2019 Attendance

- June-2019 Attendance

- July-2019 Attendance

- August-2019 Attendance

- September-2019 Attendance

- October-2019 Attendance

- November-2019 Attendance

 

- December-2019 Attendance

- January-2020 Attendance

- February-2020 Attendance

- March-2020 Attendance

- April-2020 Attendance

- May-2020 Attendance

- June-2020 Attendance

- July-2020 Attendance

- August-2020 Attendance

- September-2020 Attendance

- October-2020 Attendance

- November-2020 Attendance

- December-2020 Attendance

 

- March-2021 Attendance

- April-2021 Attendance

- May-2021 Attendance

- June-2021 Attendance

- July-2021 Attendance

- August-2021 Attendance

- September-2021 Attendance

- October-2021 Attendance

- November-2021 Attendance

- December-2021 Attendance

- January-2022 Attendance

- February-2022 Attendance

- March-2022 Attendance

- April-2022 Attendance

- May-2022 Attendance

- June-2022 Attendance

 

F.Y. BAMS (2016-2017) S.Y. BAMS (2017-2018) T.Y. BAMS (2018-2019) Final Year BAMS (2019-2020)

- December-2016 Attendance

- January-2017 Attendance

- February-2017 Attendance

- March-2017 Attendance

- April-2017 Attendance

- May-2017 Attendance

- June-2017 Attendance

- July-2017 Attendance

- August-2017 Attendance

- September-2017 Attendance

- October-2017 Attendance

- November-2017 Attendance

 

- December-2017 Attendance

- January-2018 Attendance

- February-2018 Attendance

- March-2018 Attendance

- April-2018 Attendance

- May-2018 Attendance

- June-2018 Attendance

- July-2018 Attendance

- August-2018 Attendance

- September-2018 Attendance

- October-2018 Attendance

- November-2018 Attendance

 

- December-2018 Attendance

- January-2019 Attendance

- February-2019 Attendance

- March-2019 Attendance

- April-2019 Attendance

- May-2019 Attendance

- June-2019 Attendance

- July-2019 Attendance

- August-2019 Attendance

- September-2019 Attendance

- October-2019 Attendance

- November-2019 Attendance

 

- December-2019 Attendance

- January-2020 Attendance

- February-2020 Attendance

- March-2020 Attendance

- April-2020 Attendance

- May-2020 Attendance

- June-2020 Attendance

- July-2020 Attendance

- August-2020 Attendance

- September-2020 Attendance

- October-2020 Attendance

- November-2020 Attendance

- December-2020 Attendance

- January-2021 Attendance

- February-2021 Attendance