=========== BEGIN HEADER SECTION ================-->

Research Paper Publish

Research Paper Publish

Galley proof
IJAPC PAPER-1
WJPPS
WJPPS Pandu Paper
WJPR Paper Amlapitta
WJPR Paper Case Study KMH
AJPRD 2019 Part 1
AJPRD 2019 Part2
Pharma Science Monitor Apr-Jun 2019
Pharma Science Monitor Apr-Jun 2019
MNAPC Case Study 2020
MNAPC Research Article 2020
DR. GANESH BODADE
DR. KHYATI BHUPTA
SACHIN GADHAVI 1
SACHIN GADHAVI 2
SACHIN GADHAVI 3
Dr. Jaishree Gawande 1
Dr. Jaishree Gawande 2
Dr. Siddhesh Waje
Alpa, Preeti, Akanksha, Dhara
Alpa R. Nakum
Dr. Jaishree, Dr. Manoj, Dr. Siddhesh
Dr. Manisha Bang1, Dr. Pranav, Dr. Rushikesh
Dr. Manisha Sanjay Bang
Dr. Pranav Prakash Redkar
Dr. Rushikesh N. Kangad
Dr. Samadha manoj Jaishree
Rushikesh, Manisha Bangb, Pranav
Dr. kunal gurav
Dr. kunal gurav and Dr. ravi rathod